NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Cognor Holding: rekordowe przychody i 101 mln zł EBITDA

1,32 mld zł przychodów, czyli o 28% więcej niż przed rokiem, zanotował po trzech kwartałach 2017 r. Cognor Holding. To najwyższy poziom w historii spółki w porównywalnym okresie. Hutnicza grupa osiągnęła jednocześnie po 9 miesiącach br. 101 mln zł EBITDA, co jest najlepszym wynikiem od sześciu lat.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 1-3 kw. 2017 r. wyniosły 1,32 mld zł (+28% r/r.), zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 71 mln zł (+59% r/r.), a EBITDA wyniosła 101 mln zł (+40% r/r). Spółka jednocześnie wypracowała w tym okresie zysk netto w wysokości 32,2 mln zł. 

W samym 3 kw. 2017 r. Cognor miał 490 mln zł przychodów (+58% r/r), 17,2 mln zysku operacyjnego (+12%) i 27,8 mln zł EBITDA (+11%). Na poziomie netto Cognor wygenerował w 3 kw. 4,6 mln zł straty, o której zdecydowały głównie różnice kursowe dotyczące zadłużenia,   w kwocie 7,9 mln zł, wynikające z osłabienia złotego wobec euro w zakończonym kwartale.

Warto jednocześnie odnotować, że spółka wypracowała od początku roku 141 mln zł gotówki z działalności operacyjnej, z czego 79 mln zł w samym 3 kwartale. Na kontach Cognora na bilansowy koniec kwartału znajdowało się 86 mln zł. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych wyników 2017 roku, ale mogłyby być lepsze na poziomie netto, gdyby nie obciążenie kosztami obsługi obligacji high yeld. Przypomnę, że w sierpniu przypadała płatność kolejnego półrocznego kuponu od obligacji, co wiązało się z wypłatą kwoty 22 mln zł. Mocno to obciążyło nasz zysk netto jak i cashflow – podkreśla Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

- Na wyniki pomiędzy lipcem a wrześniem pozytywnie wpłynęła rekordowo wysoka sprzedaż naszych produktów. Obserwowaliśmy również wzrost cen wyrobów hutniczych, ale jeszcze w niewielkim stopniu znalazł on odzwierciedlenie w minionym kwartale, bo realizowaliśmy zamówienia wcześniej kontraktowane. Był to również czas osłabienia naszej waluty, co przyniosło straty kursowe od naszego zadłużenia. Gdyby pominąć ten element to w trzecim kwartale mielibyśmy zysk netto mimo wyższych kosztów związanych z okresem remontowym w naszych hutach - komentuje Krzysztof Zoła

Od początku roku zarząd Cognora prowadzi intensywne działania zmierzające do obniżenia i refinansowania długu w celu zmniejszenia kosztów odsetek. W maju br. spółka uzgodniła z konsorcjum banków gotowość do finansowania wykupu obligacji high yield w wysokości 50 mln EUR

- Pozostajemy zdeterminowani, aby przeprowadzić emisję nowych akcji, a następnie zrestrukturyzować zadłużenie. Liczymy na możliwość renegocjacji warunków uruchomienia finansowania bankowego tak, aby możliwa była zamiana drogich obligacji na znacznie tańszy kredyt. Koszty obsługi zadłużenia pochłaniają zdecydowanie zbyt dużą część naszych zysków, a więc i potencjalnej dywidendy dla akcjonariuszy – mówi Krzysztof Zoła.

Cognor Holding od 1997 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane lub zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”), i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej, został zatwierdzony w dniu 5 października 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o spółce Cognor Holding S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Prospekt wraz z aneksami został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.cognor.eu).

Oferta i rozpowszechnianie tego dokumentu i innych informacji związanych z Ofertą może podlegać ograniczeniom w niektórych państwach i osoby, które wejdą w posiadanie tego dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym dokumencie, powinny mieć świadomość tych zakazów i ich przestrzegać. Naruszenie zakazu może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących obrotu papierami wartościowymi w danym państwie.

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub każdego innego państwa. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii lub każdego innego państwa.

W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat jest skierowany wyłącznie do inwestorów profesjonalnych (investment professionals) w rozumieniu art. 19 ust. 5 angielskiego rozporządzenia z 2005 r. o działaniach promocyjnych w związku z ustawą o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, „Angielskie Rozporządzenie”) oraz do podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto, które uprawnione są do otrzymania niniejszego komunikatu na podstawie art. 49 ust. 2 Angielskiego Rozporządzenia (wszystkie te podmioty zwane są dalej „uprawnionymi podmiotami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat, będą podejmowane lub zawierane wyłącznie z uprawnionymi podmiotami. Osoby niebędące uprawnionymi podmiotami nie powinny podejmować działań ani polegać na informacjach zawartych w niniejszym komunikacie. Oferta nie zostanie przeprowadzona w Wielkiej Brytanii jako oferta publiczna.

W państwach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat skierowany jest wyłącznie do osób będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”) lub na podstawie wyjątku określonego w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Prospektowej. Uznaje się, że Inwestorzy Kwalifikowani złożyli oświadczenie, że nie nabywają papierów wartościowych w ramach Oferty w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani.

Dokonywanie inwestycji, których dotyczy niniejszy dokument, może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionej osoby specjalizującej się w doradztwie w kwestii takich inwestycji.

mBank S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. działają na rzecz Spółki i nie działają na rzecz żadnego innego podmiotu związku z Ofertą, i będą odpowiedzialne wyłącznie wobec Spółki, i nie będą odpowiedzialne wobec żadnego innego podmiotu za zapewnienie zabezpieczeń należnych ich klientom ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki lub branży, w której Spółka prowadzi działalność, osiągnięcia i rozwój Spółki będą się istotnie różnić od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości, zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

notowania Cognor:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Cognor na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności